Članarina

Clanska

Članarina

Na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 108 Statuta Demokratske Crne Gore, Predsjedništvo Demokratske Crne Gore je na sjednici održanoj 21.10.2015.godine, donijelo Odluku da se ne uvede članarina kao dio finansiranja Demokratske Crne Gore.

Članovi Demokratske Crne Gore u 2016. godini ne plaćaju članarinu iz razloga ograničenog materijalnog stanja naših članova.

Ostali izvori finansiranja Demokratske Crne Gore utvrđeni su Statutom.