Konvencija

Konvencija

Konvencija

Konvencija Opštinske organizacije je najviši organ Demokrata na nivou Opštinske organizacije, koja se saziva po potrebi, a najmanje jedanput u četiri godine.

Konvenciju Opštinske organizacije saziva Opštinski odbor ili najmanje 1/3 članova Opštinske organizacije.

Izuzetno, Konvenciju Opštinske organizacije može sazvati i Glavni odbor Demokrata.

Konvenciju čine izabrani delegati iz mjesnih organizacija sa područja Opštinske organizacije i članovi Opštinskog odbora koji imaju sva prava kao i izabrani delegati, osim prava odlučivanja o svom radu i razrješnici.

Odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora delgeta Konvencije donosi Opštinski odbor, s tim da broj izabranih delegata mora biti veći od broja članova Opštinskog odbora.
Kada Konvenciju saziva najmanje 1/3 članova Opštinske organizacije primjenjuju se odluke koje su važile za prethodno održanu Konvenciju, s tim da se broj izabranih delegata uvećava dva puta.
U slučaju da Konvenciju saziva Glavni odbor, Odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora delegata Konvencije donosi Glavni odbor, s tim da broj izabranih delagata mora biti veći od broja članova Opštinskog odbora.

Konvencija:

  • razmatra izvještaj opštinskog odbora između dvije Konvencije;
  • donosi odluku o broju i načinu izbora opštinskog odbora;
  • donosi odluku o razrješnici dosadašnjeg opštinskog odbora;
  • bira opštinski odbor;
  • donosi Poslovnik o svom radu;
  • donosi druge opšte akte u skladu sa ovim Statutom.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

mamayi

一如既往的表示支持!

妈妈易

https://www.mamayi.com/