Slučaj „Carine“

Carine

Carine

 

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Poštovani,

Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije, koja ukazuje da je djelovanjem odgovornih lica u lokalnoj samoupravi Glavnog grada  i nadležnim državnim organima došlo do prodaje zemljišta površine 15.184 m² na Starom Aerodromu na kome se može izgraditi 72.238 m² stambeno-poslovnog prostora na način koji je suprotan javnom interesu, a direktno u korist privatnog partnera “Carine” d.o.o. Obimna dokumentacija koju posjedujemo pokazuje da je ovaj proces  trajao od 2002. do 2012. godine, pod veoma sumnjivim okolnostima koji ukazuju na osnovanu sumnju za postojanje brojnih elemenata korupcije.

Nezakonitosti i nelogičnosti na uštrb javnog interesa u konkretnom slučaju obavezivale su nas da vam dostavimo detaljnu informaciju sa pratećim aktima, kako biste odmah sproveli potrebne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog ogromne štete nanesene Glavnom gradu.

Slučaj „Carine“ i raspolaganje predmetnim zemljištem imaju dug istorijat koji počinje još 2002. godine. Naime, 21.11.2002. godine predsjednik opštine Podgorica Miomir Mugoša Odlukom br. 01-031/02-13067 je prenio pravo svojine na građevinskom zemljištu površine 3.339 m² fizičkom licu Čedomiru Popoviću iz Podgorice. Na taj način prema riječima gospodina Popovića, direktora „Carina“, od 11.05.2012. godine, Gradonačelnik Podgorice „zatvara“, odnosno ostavlja bez puta 15.205 m² koji su u vlasništvu Glavnog grada.

Dana 07.06.2007. godine Glavni grad je realizovao postupak javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta, i to katastarskih parcela broj 2082/17 i 2082/22 KO Podgorica III površine 8.047 m² i katastarskih parcela broj 2082/14, 2082/25, 2082/26 i 5471/31, sve KO Podgorica III, površine 7.158 m². Na pomenutom javnom nadmetanju najpovoljniju ponudu za naznačeno građevinsko zemljište površine 15.205 m² dalo je preduzeće „Carine“d.o.o., a ponuda je iznosila 13.461.330,00 eura.

Dana 21.06.2007. godine gradonačelnik Glavnog grada potvrđuje prihvatanje ponude i  donosi odluke br.01-031/07-3929 i br. 01-031/07-3930 o prenosu prava na predmetnom građevinskom zamljištu predužeću „Carine“ d.o.o.

Dana 05.07.2007. godine „Carine“d.o.o. obavještavaju Glavni grad da odustaju od kupovine naznačenog zemljišta.

Dana 25.07.2007. godine „Carine“d.o.o. podnose zahtjev Glavnom gradu za kupovinu navedenog zemljišta neposrednom pogodbom, navodeći da žele da kompletiraju već postojeće parcele. 3.339 m² se dokompletraju sa 15.205 m²? (veza – prodaja iz 2002. godine)

Dana 30.08.2007. godine, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša donosi Odluku br. 01-031/07-5315 i Odluku br. 01-031/07-5316 o prenosu prava na predmetnom zemljištu neposrednom pogodbom. Na osnovu navedenih odluka Gradonačelnika, Glavni grad Podgorica zaključuje 04.09.2007. godine dva ugovora o prenosu prava na građevinskom zemljištu koje je prethodno bilo predmet javnog nadmetanja, neposrednom pogodbom za ukupnu cijenu od 2.508.825,00 eura ili 165,00 eura po m², odnosno za 10.952.505,00 eura manje nego što je isti kupac „Carine“d.o.o. ponudio na javnom nadmetanju 07.06.2007. godine.

Prema Detaljnom urbanističkom planu „Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu-Stari Aerodrom“, koji je važio u vrijeme zaključenja ugovora o prenosu prava, na predmetnom zemljištu bila je predviđena izgradnja objekata namjene servisi i skladišta.

Kada zemljište prelazi u vlasništvo preduzeća „Carine“d.o.o. pristupa se izmjeni planske dokumentacije. Odlukom broj 01-030/09-1089 od 23.10.2009. godine usvajaju se izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu – Stari aerodrom“. Navedenim izmjenama na predmetnom zemljištu omogućava se izgradnja stambeno-poslovnih objekata, bruto razvijene površine 72.238 m² bez podzemnih prostorija.

Drugorangirani na javnom tenderu Veselin Šofranac podnio je tužbu Osnovnom sudu čiji je krajnji epilog presuda Vrhovnog suda Rev.br. 1685/10 od 29.12.2010. godine kojom je potvrđena presuda Osovnog suda u Podgorici br. 363/09 od 01.04.2010. godine, kojom su utvrđeni ništavnim ugovori o prenosu prava na građevinskom zemljištu od 04.09.2007. godine.

Nakon toga, i pored navedene pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici, Gradonačelnik Podgorice mimo znanja Skupštine Glavnog grada,  27.10.2011. godine donosi Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu preduzeću „Carine“d.o.o. (broj 01-031/11-6090), a 09.11.2011. godine sklapa Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa(broj 01-031/11-6363) sa „Carine“d.o.o. koga zastupa izvršni direktor Čedomir Popović. Navedenim „Carine“ d.o.o. ponovo postaju vlasnik zemljišta površine 15.184 m² za cijenu od 165 eura po m², odnosno ukupno 2.505.360,00 eura. Procijenjena vrijednost zemljišta je utvrđena na osnovu Izvještaja Komisije Uprave za nekretnine-PJ Podgorica broj 958-101-841/2011 od 27.10.2011.

Kako početkom 2012. godine navedeno postupanje Gradonačelnika dospijeva u javnost, a 17.04.2012. godine dio opozicionih odbornika Skupštine Glavnog grada podnosi Tužbu Upravnom sudu radi poništavanja Odluke Gradonačelnika bro 01-031/11-6090 od 27.10.2011. godine, Gradonačelnik 08.05.2012. godine dostavlja Skupštini Glavnog grada Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu. Navedenim se predlaže da Skupština Glavnog grada donese Odluku kojim će se privrednom drušvu „Carine“ d.o.o. prenijeti pravo svojine na građevinskom zemljištu ukupne površine 15.184 m² za cijenu od 165 eura po m², odnosno ukupno 2.505.360,00 eura. Navedeno se predlaže kako bi „Carine“d.o.o. uspjele  da kupovinom 15.184 m² dokompletiraju urbanističke parcele gdje imaju vlasništvo na 3.153 m², koje je 2002. godine od opštine Podgorica koju je zastupao Miomir Mugoša kupio Čedomir Popović, kao fizičko lice.  Procijenjena vrijednost zemljišta je utvrđena na osnovu Izvještaja Komisije Uprave za nekretnine-PJ Podgorica broj 958-101-841/2011 od 27.10.2011.

Skupština Glavnog grada je glasovima odbornika Momčila Vujoševića, Slobodana Stojanovića, Nebojše Kavarića, Daliborke Pejović, Bobana Mugoše, Štjefana Ujkića, Srđana Miljanića, Verice Maraš, Nermina Abdića, Fadila Ljaljevića, Andrije Čađenovića, Ranka Jovanovića, Cvetka Vukčevića, Igora Šćepovića, Blaža Šaranovića, Dušana Perovića, Aleksandra Odalovića, Milenka Mugoše, Ane Brnović, Ivane Radulović Gatolin, Dragane Dmitrović, Slobodanke Marković, Momčila Vujovića, Tijane Turković, Miodraga Đukanovića, Marka Bulatovića, Esada Šainovića, Nedžada Dreševića, Slaviše Guberinića i Bobana Vujačića usvojila pomenutu Odluku na dvadeset prvoj sjednici održanoj 15.05., 24.05. i 28.05.2012. godine.

Kako je mogla biti utvrđena ista cijena od 165,00 eura po m² za predmetno zemljište i 2007. godine kada su na njemu saglasno detaljnom urbanističkom planu bila predviđena izgradnja servisa i skladišta, kao i 2011. godine, ako je u međuvremenu promijenjen DUP i predviđena izgradnja 72.238 m² stambeno poslovnog prostora bez podzemnih prostorija, kao i izgrađena miniobilaznica koja prolazi pored predmetnog zemljišta. Pomenuta dva parametra su morala drastično uticati na promijenu vrijednosti zemljišta i neshavtljivo je kako je učinjena istovjetna procjena. Pri tom podsjećamo da je za navedeno zemljište 07.06.2007. godine sadašnji vlasnik na javnom nadmetanju ponudio u prosjeku oko 900 eura po m².

Koliko je procijenjena vrijednost zemljišta i donešena Odluka Skupštine Glavnog grada na predlog Gradonačelnika u suprotnosti sa javnim interesom, najplastičnije pokazuje sledeći primjer na nivou tržišnih principa. Poznato je da poslovna praksa potvrđuje da vlasnik zemljišta koji uđe u partnerstvo sa investitorom sa ciljem izgradnje stambeno-poslovnih objekata predviđenih planom, dobija 25-40% izgrađene površine. Navedeno jasno ukazuje da bi glavni grad od izgradnje 72.238 m² stambeno-poslovnog prostora bez podzemnih prostorija na Starom aerodromu dobio najmanje 20 000 m² izgrađene površine, ili ako uzememo u obzir da je minimum prosječna vrijednost novoizgrađenog stambeno-poslovnog prostora u Podgorici 1000 eura po m², oko 20 miliona eura.

Molimo vas da nas o postupanju Specijalnog državnog tužilaštva po ovom obavještenju, blagovremeno obavijestite.

Dokazi:

 • Ugovor o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu broj 13-460/02-1722 od 27.11.2002. godine;
 • Odgovor na odborničko pitanje broj 13-460/11-341 od 17.03.2011. godine;
 • Presuda Vrhovnog suda Crne Gore rev.br. 1685/10;
 • Presuda Višeg suda u Podgorici gž.br. 2281/10-09;
 • Presuda Osnovnog suda u Podgorici broj P 363/09;
 • Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu broj 01-031/11-6090 od 27.10.2011. godine;
 • Sporazum o rješavanju međusobnih odnosa broj 01-031/11-6363 od 09.11.2011.;
 • Tužba Upravnom sudu Crne Gore broj 834/12 od 17.04.2012. godine;
 • Predlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu broj 01-033/12-458 od 08.05.2012. godine;
 • Saziv 21. sjednice Skupštine Glavnog grada broj 01-030/12-538 od 09.05.2012.;
 • Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu broj 01-030/12-601 od 28.05.2012. godine;
 • Zapisnik sa 21. sjednice Skupštine Glavnog grada;
 • Izvod iz prepisa tonskog snimka sa 21. sjednice Skupštine Glavnog grada;
 • Novinski članak (dnevni list “Dan” od 11.05.2012. godine).

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]