Slučaj „Delta“

Deltaa

Delta

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Poštovani,

Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije, koja ukazuje da je djelovanjem odgovornih lica u Glavnom gradu i zaključivanjem ugovora o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta od 29.09.2006. godine sa investitorima “Čelebić” D.O.O. i “CMC” A.D. iz Podgorice, došlo do protivpravnog oslobađanja obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta, za izgradnju poslovnog objekta na urbanističkoj parceli broj 1 u zahvatu Urbanističkog projekta INIS “Marko Radović – izmjene i dopune u Podgorici, ukupne neto površine 22.586,07 m². Navedenim postupanjem Glavnom gradu je nanijeta šteta od oko 2.000.000 eura koliki je trebao biti prihod Glavnog grada po osnovu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta prilikom izgradnje tržnog centra Delta siti čiji je vlasnik kompanija DELTA iz Beograda. Takođe, iz priloženog je evidentno da je kompletan proces, od privatizacije i prodaje akcija INIS “Marko Radović” 2002. godine do 2006. godine i oslobađanja naknade za uređivanje naknade za uređivanje građevinksog zemljišta učinjen po unaprijed pripremljenoj šemi, odnosno u trouglu “Čelebić”d.o.o. (“CMC” a.d.), odgovorna lica iz Glavnog grada i kompanija Delta, a sve na način koji je rezultirao višemilionskom štetom po Državu i Glavni grad, a direktno u korist investitora, odnosno privatnih kompanija.

Nezakonitosti u ovom pravnom poslu (koje smo utvrdili) obavezivale su nas da vam dostavimo detaljnu informaciju sa pratećim aktima, kako biste odmah sproveli potrebne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog ogromne štete nanesene Glavnom gradu.

Naime, kupovinom akcija državnih fondova na berzi preduzeće “Čelebić“ D.O.O. iz Podgorice, po izuzetno niskoj cijeni (čak i do 7% od nominalne cijene akcija) postalo je 2002.godine, vlasnik fabrike INIS “Marko Radović“ u Podgorici i pripadajućeg građevinskog zemljišta velike površine u centru grada.

Novi vlasnik sredstva u razvoj fabrike uložio je na način što je postrojenja fabrike 2004.godine, u cjelosti porušio i uklonio.

U međuvremenu, na predlog gradonačelnika Miomira Mugoše. za lokaciju na kojoj se nalazila fabrika, Skupština opštine Podgorica izmijenila je: Generalni urabanistički plan grada, Detaljni urbanistički plan za taj dio grada, i donijela Urbanistički projekat INIS “Marko Radović“, kao i izmjene i dopune tog urbanističkog projekta, sve dok namjena prostora, urbanistička rešenja i spratnost objekta, nijesu zadovoljili unaprijed poznatog investitora (preduzeće “Delta“ iz Beograda).

Na taj način, promjenom namjene prostora, vrijednost predmetnog gradskog građevinskog zemljišta izuzetno je povećana.

Prodajom tog zemljišta u površini oko 42.000 m2 preduzeću “Delta“ iz Beograda, preduzeće “Čelebić“ D.O.O. ostvarilo je višemilionsku korist, na štetu države Crne Gore i Glavnog grada, čije interese u ovom postupku niko nije štitio.

Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora, riješenjem broj: 05-2208/06 od 16.06.2006.godine, odobrilo je “CMC“ A.D. iz Podgorice i “Čelebić“ D.O.O. iz Podgorice, lokaciju za izgradnju objekta na dijelu urbanističke parcele borj 1, u zahvatu Urbanističkog projekta INIS “Marko Radović“- Izmjene i dopune u Podgorici, za izgradnju multinamjenskog Tržnog centra.

Nakon istog, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O. iz Podgorice i investitori “Čelebić“D.O.O.  Podgorica   i   “C.M.C“  A.D.  Podgorica, dana 28.09.2006. godine, zaključili su ugovor o naknadi za uređivanje građavinskiog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta (I faza) ukupne neto površine 22.586,07, u zahvatu Urbanističkog projekta INIS “Marko Radović“ – Izmjene i dopune u Podgorici.

Članom 1 stav 1 predmetnog Ugovora konstatovano je: da je predmet ovog Ugovora regulisanje međusobnih prava i obaveza po osnovu plaćanja naknade za uređivanje građavinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta (I faza), rušenjem postojećih objekata, na urbanističkoj parceli broj 1, u zahvatu Urbanističkog projekta INIS “Marko Radović“ – Izmjene i dopune u Podgorici, ukupne neto površine 22.586,07 m2 .

Konstatacija “rušenjem postojećih objekata“ unesena je u odredbama člana 1 Ugovora, iako su ugovorne strane bile svjesne činjenice da objekti na predmetnoj lokaciji u vremenu zaključivanja ugovora nijesu postojali.

Članom 2 predmetnog Ugovora, ugovorne strane konstatovale su:

“U skladu sa članom 13. stav 1 Odluke o naknadi za uređivanje građavinskog zemljišta (“Sl.list RCG-Opštinski propisi“, br.03/06) kojom je propisano da se naknada za uređivanje građevinskog zemljišta za stambene i poslovne objekte, u slučaju kada investiror ruši postojeći i gradi novi objekat, obračunava za razliku u neto površini objekta koji se gradi i objekta koji se ruši (za koji je izmirena naknada), ugovorne strane saglasno konstatuju da je površina objekta koji se gradi i površina objekta koji se ruši identična (22.586,07 m2) te da investitor nema nikakvih obaveza po osnovu plaćanja naknada iz člana 2 ovog Ugovora, saglasno Obračunu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta koji čini sastavni dio ovog Ugovora“.

Takođe, u odgovoru na postavljeno odborničko pitanje, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Glavnog grada – Podgorice, dana 08.11.2006.godine, između ostalog konstatovano je sledeće:

„Na predmetnoj urbanističkoj parceli nalazili su se objekti Fabrike namještaja INIS „Marko Radović“ čija je neto površina takođe 22.586,07 m2, što je precizirano urbanističko-tehničkim uslovima broj 05-2208/05 od 16.06.2006.godine, izdatim od strane Ministarstva zaštite životne sredine i uređenje prostora i Urbanističko-tehničkim uslovima broj UP 08-352/04-1013 od 13.09.2004.godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Podgorica.

Shodno članu 13 Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljista (“Sl.list RCG“ – opštinski propisi, broj 03/06) naknada za uređivanje građevinskog zemljišta za stambene i objekte, u slučaju kada investitor ruši postojeći i gradi novi objekat, se obračunava za razliku u neto površini objekta koji se gradi i objekta koji se ruši (za koji je izmirena naknada). Kako je površina objekta koji se gradi i površina porušenih objekata indentična, investitor nije imao obavezu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta po ovom osonvu“.

Na postavljeno dopunsko odborničko pitanje, navedeni organ uprave Glavnog grada, dana 11.12.2006.godine, dao je odgovor da je lokacija rasčišćena prije započinjanja izgradnje planskih sadržaja, ali je ponovo izostao odgovor kada su postrojenja Fabrike namještaja INIS “Marko Radović“ porušena i uklonjena.

Takođe, na odborničko i dopunsko odborničko pitanje postavljeno krajem 2012. godine, a odgovorena 18.01. i 23.01.2013. godine izbjegnut je odgovor kada i ko je srušio pomenuto, u jednom odgovoru potpunim izbjegavanjem vremenskog okvira, a u drugom navođenjem neprecizne formulacije “u tom periodu postojeće objekte su srušili vlasnici objekata”.

Međutim, više je nego evidentno da u predmetnom slučaju nije postojala mogućnost primjene odredbi člana 13 Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta (“Sl.list RCG“ – opštinski propisi, br.22/03), jer su objekti Fabrike INIS “Marko Radović“, porušeni i uklonjeni dvije godine prije zaključenja naznačenog ugovora.

Takođe, ne može biti sporna ni činjenica, dobro poznata bivšim radnicima INIS “Marko Radović“, da se Tržni centar gradi na lokaciji gdje se nalazilo Stovarište razne građe te Fabrike, a ne na temeljima – lokaciji fabričkih postrojenja INIS-a “Marko Radović“.

Iznos naknade za uređivanje gradskog-građevinskog zemljišta, po osnovu izgradnje naznačenog Tržnog centra nije obračunat, ali je, imajući u vidu položaj lokacije i površinu objekta, kao i druge poznate parametre,  evidento da se radi o veoma velikim materijalnim sredstvima u visini od oko 2.000.000 eura.

Građevinska dozvola za izgradnju I faze objekata Tržnog centra na urbanističkoj parceli broj 1, u zahvatu  urbanističkog projekta INIS “Marko Radović“ – izmjene i i dopune u Podgorici, dana 09.10.2006.godine,izdata je D.O.O. “Delta City“ iz Podgorice.

Inače, naznačeni investitor, registraciju kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, mijenjao je u više navrata.

Molimo Vas da nas o postupanju Specijalnog davnog tužilaštva po ovom obavještenju, blagovremeno obavijestite.

Dokazi:

  • Ugovor o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta od 28.09.2006. godine
  • Akt Agencije Crne Gore za prestruktuiranje privrede i strana ulaganja Up 74/1 od 11.12.2006. godine
  • Odgovor na odborničko pitanje broj 08-351/03-3579 od 08.11.2006. godine
  • Odgovor na odborničko pitanje broj 10015 od 24.12.2012. godine
  • Odgovor na dopunsko odborničko pitanje broj 240 od 18.01.2013. godine
  • Odgovor na odborničko pitanje broj 431 od 23.11.2013. godine

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!