Slučaj „Limenka“

lime

Limenka

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
n/r g-dinu Ivici Stankoviću, vrhovnom državnom tužiocu

Gospodine Stankoviću,

Osjećamo obavezu da Vas obavijestimo da je Vrhovni sud Crne Gore, odlučujući po uloženim revizijama na Presudu Višeg suda u Podgorica Gž.br. 3455/14 od 30.04.2015. godine, donio Presudu Rev. br. 991/15, od 16.12.2015. godine, kojom je odbio revizije kao nesnovane, čime je okončan sudski postupak koji se vodio po tužbi građanina Aca Đukanovića iz Podgorice protiv tužene države Crne Gore radi isplate naknade štete – izmakle dobiti.

Na navedeni način definitivno je presuđeno da je država Crna Gora, kao tužena u ovom sporu dužna da tužiocu Acu Đukanoviću isplati iznos od 7.057.820,65 evra na ime naknade štete – izmakle dobiti sa zateznom kamatom na ovaj iznos od 17. januara 2013. godine, pa do konačne isplate, kao i troškove postupka u iznosu od 5.250,00e.

Pored gore navedenog dosuđenog iznosa, naknade štete – izmakle dobiti, po ranijim odlukama Osnovnog suda Podgorica tužiocu Acu Đukanoviću je iz Budžeta Crne Gore, pored povraćaja uplaćene kupoprodajne cijene, PDV-a i dr. isplaćeno još 1.965.920 evra na ime  obračunatih kamata ( 1.295.902), naknade štete (667.268) i troškova postupka (2.750).

Iz gore navedenih podataka, sada je izvjesno da je državi Crnoj Gori nanijeta direktna materijalna šteta u iznosu ne manjem 10,5 miliona evra.

Prema pravosnažnim presudama šteta po državu nastupila je zbog neizvršenja obaveza države utvrđenih Ugovorom o prenosu prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu površine 7.637 m2 označenog kao dio Kat.parcele broj 421/1 iz posjedovnog lista broj 747 KO Podgorica I, kojeg su država Crna Gora – Uprava policije i građanin Aco Đukanović zaključili dana 20.05.2008. godine. Taj Ugovor ovjeren je kod Osnovnog suda u Podgorici dana 26.05.2008. godine, pod brojem Ov. br. 18489/08.

Navedenim Ugovorom je određeno da se vrši prenos prava korišćenja s mogućnošću sticanja prava svojine na predmetnom zemljištu, pri čemu se država Crna Gora – Uprava policije obavezala da demontira i transportuje postojeći objekat bruto površine 4.476,84 m2 (objekat CB podgorica, zvani „limenka“), koji se nalazi na predmetnoj lokaciji najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana zaključenja Ugovora.

Kao što se iz presuda nadležnih sudova može utvrditi, nadležni organi države Crne Gore nijesu izvršili ugovornu obavezu, uklanjanja postojećeg objekta sa zemljišta koje je bilo predmet kupoprodaje, već su 14.05.2012. godine, obavijestili kupca zemljišta Aca Đukanovića da neće ispuniti svoju obavezu i predati mu u posjed predmetne nektretnine.

To je građaninu Acu Đukanoviću predstavljalo osnov da jednostrano raskine predmetni Ugovor i pokrene sudski postupak radi naknade štete – izmakle dobiti, koji je okončan na način da će država Crna Gora biti obavezna da tužiocu (Acu Đukanoviću) isplati iznos koji neće biti manji od 10,5 miliona evra na ime izgubljene dobiti, kamata i troškova sudskog postupka.

Gospodine Vrhovni državni tužioče,

U skladu sa Zakonom o državnoj imovini imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši Vlada Crne Gore.

U vremenskom periodu od dana zaključenja predmetnog Ugovora do isteka dvogodišnjeg roka za njegovo izvršenje, funkcionu predsjednika Vlade Crne Gore obavljao je Milo Đukanović.

Predmetni ugovor u ime države Crne Gore – Uprave policije potpisao je direktor Uprave policije Veselin Veljović, koji se na toj funkciji nalazio do 29.12.2011. godine.

Funkciju ministra unutrašnjih poslova u vrijeme zaključenja predmetnog Ugovora i do 10. juna 2009. godine, obavljao je Jusuf Kalamperović, a od 10.06.2009. do 04.12.2012. godine, Ivan Brajović.

Gospodine Stankoviću,

Kada se sagleda kompletan postupak od podnošenja zahtjeva da se pristupi prodaji predmetnog zemljišta, preko zaključenja Kupoprodajnog ugovora, svjesnog ulaska u neizvršavanje preuzetih obaveza iz Kuproprodajnog ugovora bez ijednog valjanog razloga, što je kasnije predstavljalo osnov za tužbu prema državi sa višemilionskim odštetnim zahtjevom, lakog prihvatanja od strane zastupnika države kao tužene u ovom sporu, procjene visine nastale štete – izmakle dobiti (na Nalaz sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke o visini izmakle dobiti zastupnik države nije imao prigovor) da je građaninu Acu Đukanoviću kao tužiocu u ovom sporu iz Budžeta tokom 2013. godine, već isplaćen iznos od 1,96 miliona evra, a da zbog toga niko nije pozvan na disciplinsku ili materijalnu odgovornost, postoji mnogo razloga za sumnju da je u ovom slučaju bila na djelu organizovana i koordinirana aktivnost grupe visokih javnih funkcionera čije je nevršenje službene dužnosti imalo za cilj da građanin Aco Đukanović, inače brat Predsjednika Vlade, stekne višemilionska novčana sredstva na štetu države i građana Crne Gore.

Prethodno navedenu sumnju dodatno potkrepljuje i informacija koju je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević dao na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore da nije dostavio poslaniku Velizaru Kaluđeroviću podatke i informacije zatražene pismom od 06.07.2015. godine,  zato što je dokumentacija o tome ko je 14.05.2012. godine, obavijestio kupca predmetnog zemljišta da država neće ispuniti svoju obavezu i da mu to zemljište neće biti ustupljeno, nestala iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Polazeći od prethodno navedenog cijenili smo da će vam podaci i informacije iz ovog obavještenja, kao i dokumenatacija koju Vam takođe dostavljamo biti od koristi za preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti vašeg Tužilaštva za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti zbog nastupanja direktne materijalne štete po državu Crnu Goru u iznosu ne manjem od 10,5 miliona evra.

Molimo Vas da nas o postupanju nadležnog državnog tužioca o ovom obavještenju blagovremeno obavijestite.

DOKAZI:

  • Presuda Vrhovnog suda Crne Gore Rev. br. 991/15;
  • Akt Ministarstva finansija br. 06-01-13844/1, od 28.10.2015. godine;
  • Zahtjev poslanika Velizara Kaluđerovića br. 50-17/15, od 06.07.2015. godine;
  • Odgovor Glavnog grada Podgorica na odborničko pitanje br. 13-460/10-2178 od 28.02.2011. godine;

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!