Pravilnik

PRAVILNIK

o načinu organizovanja i rada Mladih Demokrata Demokratske Crne Gore

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom uređuje se način organizovanja i rada Mladih Demokrata Demokratske Crne Gore.

Član 2

Mlade Demokrate su dobrovljna organizacija članova Demokrata mlađih od 30 godina, organizovana u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom.

Član 3

Mladi Demokrate imaju svoju autonomiju u skladu sa Programom i Statutom Demokratske Crne Gore.

Član 4

Ciljevi Mladih Demokrata su:

 • Realizacija Programa, politike i ciljeva Demokratske Crne Gore;
 • Aktivno uključivanje mladih članova u rad Demokrata;
 • Učešće Mladih Demokrata u rješavanju problema i statusa mladih u Crnoj Gori.
 • Učešće mladih na mjestima odlučivanja.

Član 5

Naziv Organizacije mladih Demokratske Crne Gore je: Mlade Demokrate.

U političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se pun naziv Organizacije mladih.

Član 6

Sjedište Mladih Demokrata je u Podgorici, u sjedištu Demokratske Crne Gore, ulica II crnogorskog bataljona br. 2G.

Član 7

Organizacija “Mlade Demokrate” nema svojstvo pravnog lica.

Član 8

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za lica koja su u gramatičkom muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Mlade Demokrate predstavlja predsjednik Mladih Demokrata.

Predsjednik Mladih Demokrata može, u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom ovlastiti i druga lica iz sastava organa Mladih Demokrata da predstavljaju Mlade Demokrate.

Član 9

Mlade Demokrate imaju pečat.

Pečat Mladih Demokrata je okruglog oblika, standardnog prečnika, sa tekstom ispisanim po obodu kruga, na ćiriličnom i latiničnom pismu: Demokratska Crna Gora.

U sredini pečata unutar oboda drugog kruga je znak Demokrata – stilizovani golub sa maslinovom grančicom i tekstom: Mlade Demokrate.

Član 10

Rad i aktivnosti Mladih Demokrata su javni.

Javnost rada Mladih Demokrata ostvaruje se kroz:

 • radu u organima Demokratske Crne Gore;
 • rad u predstavničkim tijelima na državnom i lokalnom nivou;
 • medijsku prezentaciju;
 • učešće na skupovima, tribinama i okruglim stolovima;
 • prezentaciju na internetu;
 • marketiške aktivnosti;
 • druge vidove saradnje sa građanima.

II ORGANIZACIJA MLADIH DEMOKRATA

Član 11

Mlade Demokrate vrše izbor sopstvenih organa na državnom i lokalnom nivou.

Član 12

Mlade Demokrate su organizovane na teritorijalnom principu.

Mlade Demokrate se organizuju i djeluju na mjesnom području, u gradskoj opštini, opštini, Glavnom gradu, Prijestonici i na državnom nivou.

 

IIa ORGANIZACIJA MLADIH DEMOKRATA NA DRŽAVNOM NIVOU

Član 13

Organi Mladih Demokrata na državnom nivou su:

 • Kongres Mladih Demokrata;
 • Glavni odbor ;
 • Predsjedništvo;

Kongres

Član 14

Kongres Mladih Demokrata je najviši organ Mladih Demokrata.

Kongres čine izabrani delegati opštinskih organizacija Mladih Demokrata, organizacije Glavnog grada i Prijestonice, organizacije gradskih opština, kao i članovi Glavnog odbora Mladih Demokrata koji imaju sva prava kao i izabrani delegati.

Članovi Glavnog odbora Mladih Demokrata ne odlučuju o izvještaju o radu Glavnog odbora Mladih Demokrata i o njihovoj razrješnici.

Kongres može biti redovan i vanredan.

Redovni kongres se saziva i održava jednom u četiri godine.

Redovni Kongres saziva Glavni odbor Mladih Demokrata, ili predsjednik Mladih Demokrata, svojom odlukom, uz prethodnu saglasnost Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

Kada redovni Kongres saziva predsjednik Mladih Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres u pogledu broja delegata na Kongresu Mladih Demokrata.

Vanredni Kongres saziva Glavni odbor Mladih Demokrata ili predsjednik Mladih Demokrata na zahtjev predsjednika Demokratske Crne Gore, dvije trećine članova Glavnog odbora Mladih Demokrata, najmanje jedne polovine opštinskih odbora Mladih Demokrata.

Vanredni Kongres saziva Glavni odbor Mladih Demokrata kada predsjedniku Mladih Demokrata prestane funkcija zbog podnošenja ostavke.

U slučaju kada vanredni Kongres saziva Glavni odbor Mladih Demokrata pretkongresne odluke donosi Glavni odbor Mladih Demokrata.

Kada vanredni Kongres saziva predsjednik Mladih Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres.

Nadležnosti Kongresa

Član 15

Kongres Mladih Demokrata:

 • Usvaja Poslovnik o radu Kongresa Mladih Demokrata;
 • Bira i razrješava Predsjednika Mladih Demokrata;
 • Bira članove Glavnog odbora Mladih Demokrata;
 • Usvaja Program aktivnosti Mladih Demokrata, deklaracije, preporuke i ostala dokumenta iz oblasti rada i djelovanja mladih;
 • Razmatra i usvaja Izvještaj o radu Mladih Demokrata u periodu između dva Kongresa;
 • Razmatra i ostala pitanja vezana za rad i djelovanje Mladih Demokrata.

Odlučivanje na Kongresu

Član 16

Kongres može punovažno odlučivati ako Kongresu prisustvuje većina od ukupnog broja delegata.

Kongres donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Glavni odbor

Član 17

Glavni odbor je najviši organ rukovođenja Mladih Demokrata između dva Kongresa.

Odluku o broju i sastavu Glavnog odbora donosi Kongres.

Glavni odbor čine članovi koje bira Kongres i članovi po funkciji.

Članovi po funkciji su:

 • predsjednici Mladih Demokrata na lokalnom nivou;
 • članovi Glavnog odbora Demokratske Crne Gore starosne dobi do 30 godina;
 • poslanici Mladih Demokrata u Skupštini Crne Gore starosne dobi do 30 godina;

Glavni odbor Mladih Demokrata konstatuje članstvo u Glavnom odboru po funkciji na prvoj narednoj sjednici nakon izbora, odnosno imenovanja člana Demokrata na neku od funkcija iz prethodnog stava ovog člana.

Članovi Glavnog odbora Mladih Demokrata ne mogu biti Predsjednik, potpredsjednici, generalni sekretar i članovi Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

Nadležnosti Glavnog odbora

Član 18

Glavni odbor Mladih Demokrata:

 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • utvrđuje predloge akata i drugih dokumenata za Kongres;
 • prati sprovođenje odluka koje je utvrdio Kongres;
 • saziva redovni i vanredni Kongres;
 • bira Predsjedništvo, potpredsjednike, sekretara i portparola na predlog Predsjednika Mladih Demokrata;
 • predlaže organima Demokratske Crne Gore moguće kandidate Mladih Demokrata za poslanike i odbornike na izbornim listama;
 • predlaže organima Demokratske Crne Gore moguće kandidate za sastav Glavnog odbora Demokrata u ime Mladih Demokrata;
 • donosi druge opšte akte u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom.

Predsjednik Mladih Demokrata

Član 19

Predsjednik Mladih Demokrata:

 • zastupa i rukovodi organizacijom Mladih Demokrata;
 • obezbjeđuje jedinstvo i cjelovito funkcionisanje Mladih Demokrata;
 • stara se o izvršenju odluka organa Mladih Demokrata i Demokratske Crne Gore;
 • predlaže Glavnom odboru Mladih Demokrata članove Predsjedništva, potpredsjednike, sekretara i portparola;
 • saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora i Predsjedništva Mladih Demokrata;
 • delegira zaduženja članovima organa Mladih Demokrata;
 • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu Mladih Demokrata;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom;
 • za svoj rad odgovara Kongresu Mladih Demokrata i Predsjedniku Demokratske Crne Gore.

 

Član 20

Predsjedniku Mladih Demokrata prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem od strane Kongresa Mladih Demokrata;
 • prestankom članstva u Demokratskoj Crnoj Gori;
 • kada navrši 30 godina života;

Član 21

Ukoliko Predsjednik Mladih Demokrata navrši 30 godina života, Glavni odbor sazvaće Kongres Mladih Demokrata najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Predsjednih Mladih Demokrata obavlja funkciju Predsjednika do izbora novog Predsjednika Mladih Demokrata.

Član 22

Predsjednika Mladih Demokrata, ukoliko ne izvršava odluke Kongresa i ne poštuje Statut, Program i druga akta Demokrata, može razriješiti Kongres Mladih Demokrata većinom od ukupnog broja prisutnih delegata.

Predsjedništvo

Član 23

Predsjedništvo je izvršno-politički organ Mladih Demokrata.

Predsjedništvo Mladih Demokrata čine:

 • predsjendik Mladih Demokrata;
 • potpredsjednici Mladih Demokrata;
 • sekretar Mladih Demokrata;
 • portparol Mladih Demokrata;
 • poslanici Demokrata koji su mladji od 30 godina;
 • članovi Predsjedništva, koje na predlog Predsjednika Mladih Demokrata bira Glavni odbor Mladih Demokrata, a čiji broj ne može biti veći od 15.

Sjednici Predsjedništva mogu prisustvovati i druga lica na poziv Predsjednika Mladih Demokrata.

Član 24

Predsjedništvo:

 • priprema, razmatra i predlaže akte koje donosi Glavni odbor Mladih Demokrata;
 • donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora Mladih Demokrata, koje podliježu potvrdi Glavnog odbora i imaju puno pravno dejstvo do donošenja konačne odluke;
 • analizira rad svih lokalnih organa Mladih Demokrata i predlaže mjere u cilju njihovog unaprjeđenja;
 • odlučuje o osnivanju stalnih i povremeni radnih tijela Mladih Demokrata;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • donosi i druge akte u skladu sa Statutom Demokrata i ovom Odlukom;
 • za svoj rad odgovara Glavnom odboru Mladih Demokrata.

Član 25

Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Mladih Demokrata, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik koga on ovlasti.

Potpredsjednici Mladih Demokrata

Član 26

Mlade Demokrate imaju najviše četiri potpredsjednika.

Potpredsjednike Mladih Demokrata bira Glavni odbor Mladih Demokrata na predlog Predsjednika mladih.

Najmanje jedan potpredsjednik Mladih Demokrata mora biti iz reda manje zastupljenog pola.

Potpredsjednici Mladih Demokrata pomažu Predsjedniku u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za koje ih on ovlasti.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Glavnom odboru i Predsjedniku Mladih Demokrata.

Član 27

Potpredsjedniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • ostavkom;
 • prestankom članstva u Demokratama;
 • razrješenjem od strane Glavnog odbora, na predlog Predsjednika Mladih Demokrata;
 • kada navrši 30 godina života.

Sekretar Mladih Demokrata

Član 28

Sekretara Mladih Demokrata bira Glavni odbor na predlog Predsjednika Mladih Demokrata.

Član 29

Sekretar Mladih Demokrata:

 • obavlja funkciju sekretara Glavnog odbora i Predsjedništva Mladih Demokrata;
 • vodi evidenciju o članovima Demokrata koji su mlađi od 30 godina;
 • stara se o arhivi Mladih Demokrata.

Član 30

Sekretaru Mladih Demokrata prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • ostavkom;
 • prestankom članstva u Demokratama;
 • razrješenjem od strane Glavnog odbora, na predlog Predsjednika Mladih Demokrata;
 • kada navrši 30 godina života.

II b – ORGANIZACIJA MLADIH DEMOKRATA NA LOKALNOM NIVOU

Član 31

Organi organizacije Mladih Demokrata na lokalnom nivou su:

 • Konvencija;
 • Opštinski odbor;
 • Izvršni odbor.

Konvencija Mladih Demokrata
Gradske opštine, opštine, Prijestonice i Glavnog grada

Član 32

Konvencija Mladih Demokrata gradske opštine, opštine, Prijestonice i Glavnog grada najviši je organ Mladih Demokrata, koja se saziva po potrebi, a najmanje jedanput u četiri godine.

Konvenviju sačinjavaju izabrani delegati organizacija Mladih Demokrata, Gradske opštine, opštine, Prijestonice i Glavnog grada, kao i članovi opštinskog odbora Mladih Demokrata koji imaju sva prava kao i izabrani delegati.

Članovi opštinskog odbora Mladih Demokrata nemaju pravo odlučivanja o izvještaju o radu opštinskog odbora Mladih Demokrata i o njihovoj razrješnici.

Član 33

Konvencija  može biti redovna i vanredna.

Redovna konvencija se saziva i održava jednom u četiri godine.

Redovnu Konvenciju saziva Opštinski odbor Mladih Demokrata, ili predsjednik Mladih Demokrata na lokalnom nivou, svojom odlukom, uz prethodnu saglasnost Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore.

Kada redovnu Konvenciju saziva predsjednik Mladih Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održanu Konvenciju u pogledu broja delegata na Konvenciji Mladih Demokrata.

Vanrednu Konvenciju saziva Opštinski odbor Mladih Demokrata ili predsjednik Mladih Demokrata na zahtjev predsjednika Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore ili na zahtjev dvije trećine članova Opštinskog odbora Mladih Demokrata.

Vanrednu Konvenciju saziva Opštinski odbor Mladih Demokrata kada predsjedniku Mladih Demokrata prestane funkcija zbog podnošenja ostavke.

U slučaju kada vanrednu Konvenciju saziva Opštinski odbor Mladih Demokrata odluke donosi Opštinski odbor Mladih Demokrata.

Kada vanrednu Konvenciju saziva predsjednik Mladih Demokrata primjenjuju se odluke koje su važile za prethodno održanu Konvenciju.

Nadležnosti Konvencije

Član 34

Konvencija:

 • Usvaja Poslovnik o radu Konvencije Mladih Demokrata;
 • Bira i razrješava Predsjednika Mladih Demokrata;
 • Bira članove opštinskog odbora Mladih Demokrata;
 • Usvaja Program aktivnosti Mladih Demokrata, deklaracije, preporuke i ostala dokumenta iz oblasti rada i djelovanja mladih;
 • Razmatra i usvaja Izvještaj o radu Mladih Demokrata u periodu između dvije Konvencije;
 • Razmatra i ostala pitanja vezana za rad i djelovanje Mladih Demokrata na lokalnom nivou.

Odlučivanje na Konvenciji

Član 35

Konvencija može punovažno odlučivati ako Konvenciji prisustvuje većina od ukupnog broja delegata.

Konvencija donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Opštinski odbor Mladih Demokrata

Član 36

Opštinski odbor je najviši organ rukovođenja Mladih Demokrata između dvije Konvencije.

Odluku o broju i sastavu opštinskog odbora donosi Konvencija.

Opštinski odbor čine članovi koje bira Konvencija i članovi po funkciji.

Članovi po funkciji su:

 • članovi Glavnog odbora Mladih Demokrata iz konkretne lokalne organizacije;
 • članovi Glavnog odbora Demokratske Crne Gore starosne dobi do 30 godina iz konkretne lokalne organizacije;
 • odbornici Mladih Demokrata u skupštini opštine starosne dobi do 30 godina;

Opštinski odbor Mladih Demokrata konstatuje članstvo u opštinkom odboru po funkciji na prvoj narednoj sjednici nakon izbora, odnosno imenovanja člana Demokrata na neku od funkcija iz prethodnog stava ovog člana.

Članovi opštinkog odbora Mladih Demokrata ne mogu biti Predsjednik, potpredsjednici, generalni sekretar i članovi Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

Nadležnosti opštinkog odbora

Član 37

Opštinski odbor Mladih Demokrata:

 • utvrđuje predloge akata i drugih dokumenata za Konvenciju;
 • prati sprovođenje odluka koje je utvrdila Konvencija;
 • saziva redovnu i vanrednu Konvenciju;
 • bira Predsjedništvo, potpredsjednike, sekretara i portparola na predlog Predsjednika Mladih Demokrata na lokalnom nivou;
 • predlaže organima Demokratske Crne Gore moguće kandidate Mladih Demokrata za odbornike na izbornoj listi;
 • predlaže organima Demokratske Crne Gore moguće kandidate za sastav opštinkog odbora Demokrata u ime Mladih Demokrata;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • donosi druge opšte akte u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom.

Predsjednik Mladih Demokrata na lokalnom nivou

Član 38

Predsjednik Mladih Demokrata:

 • zastupa i rukovodi organizacijom Mladih Demokrata na lokalnom nivou;
 • obezbjeđuje jedinstvo i cjelovito funkcionisanje Mladih Demokrata;
 • stara se o izvršenju odluka organa Mladih Demokrata i Demokratske Crne Gore;
 • predlaže Opštinskom odboru Mladih Demokrata članove Predsjedništva, potpredsjednike, sekretara i portparola;
 • saziva i predsjedava sjednicama Opštinkog odbora i Izvršnog odbora Mladih Demokrata;
 • delegira zaduženja članovima organa Mladih Demokrata;
 • podnosi izvještaj o svom radu Konvenciji Mladih Demokrata;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom;
 • za svoj rad odgovara Konvenciji Mladih Demokrata i predsjedniku opštinskog odbora Demokratske Crne Gore.

Član 39

Predsjedniku Mladih Demokrata prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem od strane Konvencije Mladih Demokrata;
 • prestankom članstva u Demokratskoj Crnoj Gori;
 • kada navrši 30 godina života;

Član 40

Ukoliko Predsjednik Mladih Demokrata navrši 30 godina života, Opštinski odbor sazvaće Konvenciju Mladih Demokrata najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Predsjednik Mladih Demokrata obavlja funkciju Predsjednika do izbora novog Predsjednika Mladih Demokrata.

Član 41

Predsjednika Mladih Demokrata, ukoliko ne izvršava odluke Konvencije i ne poštuje Program i druga akta Demokrata, može razriješiti Konvencija Mladih Demokrata većinom od ukupnog broja prisutnih delegata.

Izvršni odbor Mladih Demokrata na lokalnom nivou

Član 42

Izvršni odbor Mladih Demokrata je izvršno-politički organ Mladih Demokrata na lokalnom nivou.

Izvršni odbor Mladih Demokrata čine:

 • predsjednik Mladih Demokrata;
 • potpredsjednici Mladih Demokrata;
 • sekretar Mladih Demokrata;
 • portparol Mladih Demokrata;
 • odbornici Demokrata koji su mladji od 30 godina;
 • članovi Izvršnog odbora, koje na predlog Predsjednika Mladih Demokrata bira Opštinki odbor Mladih Demokrata, a čiji broj ne može biti veći od 20.

Sjednici Izvršnog odbora mogu prisustvovati i druga lica na poziv Predsjednika Mladih Demokrata.

 

Član 43

Izvršni odbor Mladih Demokrata:

 • priprema, razmatra i predlaže akte koje donosi Opštinski odbor Mladih Demokrata;
 • donosi odluke iz nadležnosti Opštinkog odbora Mladih Demokrata, koje podliježu potvrdi Opštinskog odbora;
 • analizira rad svih mjesnih organizacija Mladih Demokrata i predlaže mjere u cilju njihovog unaprjeđenja;
 • odlučuje o osnivanju stalnih i povremeni radnih tijela Mladih Demokrata;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • donosi i druge akte u skladu sa Statutom Demokrata i ovom Odlukom;
 • za svoj rad odgovara Opštinskom odboru Mladih Demokrata.

Član 44

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Mladih Demokrata, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik koga on odredi.

Potpredsjednici Mladih Demokrata na lokalnom nivou

Član  45

Mlade Demokrate imaju najviše četiri potpredsjednika Opštinskog odbora.

Potpredsjednike Mladih Demokrata bira Opštinski odbor Mladih Demokrata na predlog Predsjednika mladih.

Po pravilu najmanje jedan potpredsjednik mora biti iz reda manje zastupljenog pola.

Potpredsjednici Mladih Demokrata pomažu Predsjedniku u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za koje ih on ovlasti.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Opštinskom odboru i Predsjedniku Mladih Demokrata.

Član 46

Potpredsjedniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • ostavkom;
 • prestankom članstva u Demokratama;
 • razrješenjem od strane Opštinskog odbora, na predlog Predsjednika Mladih Demokrata;
 • kada navrši 30 godina života.

Sekretar Mladih Demokrata na lokalnom nivou

Član 47

Sekretara Mladih Demokrata bira Opštinski odbor na predlog Predsjednika Mladih Demokrata.

Član 48

Sekretar Mladih Demokrata:

 • obavlja funkciju sekretara Opštinskog odbora i Izvršnog odbora Mladih Demokrata;
 • stara se o arhivi Mladih Demokrata;
 • vodi evidenciju o članovima Demokrata koji su mlađi od 30 godina.

Član 49

Sekretaru Mladih Demokrata prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran:

 • ostavkom;
 • prestankom članstva u Demokratama;
 • razrješenjem od strane Opštinskog odbora, na predlog Predsjednika Mladih Demokrata;
 • kada navrši 30 godina života.

Odlučivanje

Član 50

Mlade Demokrate donose odluke većinom glasova prisutnih članova, javnim ili tajnim glasanjem.

Glasanje na organima Mladih Demokrata je javno ako Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom nije drugačije predviđeno.

Za punovažan rad i odlučivanje u organima Mladih Demokrata mora biti prisutno više od polovine ukupnog broja članova organa.

Odluke organa Mladih Demokrata donose se većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je Statutom Demokratske Crne Gore i ovom Odlukom drugačije predviđeno.

Prilikom izjašnjavanja član organa Mladih Demokrata može glasati „za“ ili „protiv“.

Pravo na izdvojeno mišljenje

Član 51

Članovi Mladih Demokrata koji su nakon izjašnjavanja ostali u manjini sprovode odluke većine, ali imaju pravo da i dalje svoje stavove brane i zastupaju na organima Mladih Demokrata.

Član Mladih Demokrata koji brani i zastupa manjinsko mišljenje ne može biti pozvan na odgovornost.

Kandidovanje

Član 52

Prilikom kandidovanja za sve organe Mladih Demokrata mora se voditi računa da svi kandidati mogu dati doprinos u radu i aktivizmu Mladih Demokrata, da predstavljaju teritorijalnu, polnu, starosnu i nacionalnu strukturu Mladih Demokrata.

Prilikom kandidovanja i izbora za sve organe Mladih Demokrata vodi se računa o zastupljenosti  namjanje 30% pripadnika manje zastupljenog pola.

Rješavanje sporova

Član 53

Sve eventualne sporove između članova i organa Mladih Demokrata rješava Predsjedništvo Demokratske Crne Gore odnosno Izvršni odbor Demokrata konkretne opštinske organizacije.

Zapisnik o radu

Član 54

Sa sjednica organa Mladih Demokrata vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži opis toka sjednice, odluke i zaključke, podatke o broju prisutnih, imena prisutnih i odsutnih članova organa, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i druge podatke od značaja za sjednicu.

III – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55

Za sva pitanja iz djelokruga rada Mladih Demokrata, koja nijesu uređena ovom Odlukom, primjenjuje se Statut Demokratske Crne Gore.

Član 56

Način, mjesto i vrijeme održavanja prvog Kongresa Mladih Demokrata odrediće se odlukom Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

Način, mjesto i vrijeme održavanja prvih izbornih Konvencija Mladih Demokrata odrediće se odlukama opštinskih odbora, Odbora Glavnog grada, Odbora Prijestonice i odbora gradskih opština Demokratske Crne Gore.

Član 57

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                          PREDSJEDNIK
mr Aleksa Bečić


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22