Naši centri

Centri

Naši centri

Mlade Demokrate na Prvoj sjednici Glavnog odbora formirale su ukupno šest centara u okviru kojih su angažovani članovi Demokratske Crne  Gore, koji su mlađi od trideset godina.

 

Mlade Demokrate na Prvoj sjednici Glavnog odbora formirale su ukupno šest centara u okviru kojih su angažovani članovi Demokratske Crne Gore, koji su mlađi od trideset godina.

I to:

Centar modernih vještina, kojeg čine:

Stevan Kilibarda, šef Centra
Milan Nešković, zamjenik
Bojan Rajević, član
Dragana Vidić, članica
Jelena Nikčević, članica
Mladen Milićević, član
Maja Stojanović, članica
Boris Bajzek, član
Sanja Mrdak, članica
Manojlo Sekulić, član
Nikola Kažić, član
Ilija Bijedić, član
Stefan Perović, član
Tadija Šćepanović, član.

Centar modernih vještina: aktivno radi na unaprjeđenju demokratske političke kulture i dijaloga; organizuje predavanja, seminare, radionice i debate radi unaprjeđenja komunikacionih znanja i vještina i usvajanja demokratskih vrijednosti i politika građanskog društva; daje preporuke u vezi sa načinom prezentacije aktivnosti Mladih Demokrata u štampanim i elektronskim medijima; osmišljava i kreira akcije koje sprovode Mlade Demokrate tokom ciljne, predizborne i izborne kampanje; daje preporuke u vezi sa načinom organizacije seminara, okruglih stolova, promotivnih skupova, sjednica organa i drugih oblika organizovanja Mladih Demokrata; podstiče angažovanje mladih u političkom životu i mjestima odlučivanja; aktivno radi na promovisanju demokratskih vrijednosti i standarda; promoviše etičke standarde ponašanja; vrši druge poslove koje mu odredi Glavni odbor i Predsjednik Mladih Demokrata.

Centar za edukaciju mladih, kojeg čine:

Jelena Nikčević, šefica Centra
Bojan Rajević, zamjenik
Dijana Pejović, članica
Sandra Femić, članica
Đorđe Zenović, član
Marko Janketić, član
Nikolina Mandić, članica
Kristina Vasiljević, članica
Nemanja Vuković, član
Marija Pavićević, članica
Đorđije Rašović, član
dr Ivan Marković, član
Nikola Perović, član
Sanja Mrdak, članica
Slavko Dulović, član.

Centar za edukaciju mladih: stara se o izvršenju odluka i drugih opštih akata koje donosi Glavni odbor Mladih Demokrata, kad to zatraži Predsjednik Mladih Demokrata; vrši druge poslove koje mu odredi Glavni odbor i Predsjednik Mladih Demokrata.

Centar za internacionalnu saradnju, kojeg čine:

Jovana Grgur, šefica Centra
Vladana Kundačina, zamjenica
Robert Bernard, član
Tamara Kenjić, članica
Milica Cvijović, članica
Anđela Bečić, članica
Nikola Adžić, član
Vladimir Bovan, član
Vladana Kundačina, članica
Tamara Ćorić, članica
Anđela Peković, članica
Milica Kaluđerović, članica
Marjana Krsmanović, članica
Bojan Medenica, član.

Centar za internacionalnu saradnju: daje preporuke u vezi sa personalnim sastavom prilikom učešća Mladih Demokrata na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji stranih država i međunarodnih organizacija; organizuje prijem diplomatskih i drugih predstavnika stranih država i međunarodnih organizacija prilikom posjete Mladim Demokratama; u skladu sa mogućnostima, organizuje predavanja, kurseve i radionice za unapređenje znanja i vještina svojih članova iz oblasti diplomatske prakse i protokola, diplomatskog prava, stranih jezika, sa akcentom na diplomatski i politički rječnik, i sl.; po potrebi, priprema materijale neophodne za međunarodnu saradnju Demokratske Crne Gore; vrši druge poslove koje mu odredi Glavni odbor i Predsjednik Mladih Demokrata.

Centar za saradnju sa medijima, kojeg čine:

Nikola Kažić, šef Centra
Jovica Jokić, zamjenik
Mirko Babić, član
Ljubisav Lekić, član
Nikola Mušović, član
Zorana Bakić, članica
Maja Stojanović, članica
Stevan Kilibarda, član
Anđela Peković, članica
Mladen Milićevic, član
Veselin Marojević, član
Jelena Cerović, članica
Vladimir Grgur, član
Božidar Radinović, član
Ljubomir Radinović, član
Janko Krstović, član
Dušan Kaluđerović, član
Milan Drakić, član
Stefan Kovačević, član.

Centar za saradnju sa medijima: prati način izvještavanja štampanih i elektronskih medija o aktuelnoj političkoj situaciji koja se tiče omladinske politike i daje odgovarajuće preporuke, savjete i reagovanja; izvještava javnost o radu Mladih Demokrata na državnom nivou, uz prethodnu saglasnost Medijskog centra Demokrata; Medijskom centru Demokrata predlaže Plan medijskih nastupa Mladih Demokrata na svim nivoima organizovanja; koordinira aktivnosti na organizaciji pres konferencija Mladih Demokrata na svim nivoima organizovanja; sačinjava predloge saopštenja sa sjednica organa Mladih Demokrata i drugih aktivnosti Mladih Demokrata, na zahtjev Predsjednika Mladih Demokrata; vrši druge poslove koje mu odrede Glavni odbor Mladih Demokrata, Predsjednik Mladih Demokrata i Medijski centar Demokrata.

Centar Mladih Demokrata za realizaciju kampanje, kojeg čine:

Dušan Kaluđerović, šef Centra
Spaso Popović,kopredsjedavajući
Jovana Rajak, članica
Milan Nešković, član
Igor Asanović, član
Anica Miketić, članica
Gavro Lekić, član
Lidija Adžić, članica
Sandra Lalević, članica
Vule Babić, član
Vladimir Marjanović, član
Vladan Rakočević, član
Ivan Stanić, član
Marija Vuković, članica
Jovana Grgur, članica
Nikola Božović, član
Nemanja Vuković, član
Marija Dragaš, članica
Tanja Džankić, članica
Milica Mijović, članica
Milica Božović, članica
Miloš Zindović, član
Suzana Leković, članica
Vuk Popović, član
Miloš Bojović, član
Anja Kadić, članica
Slađana Bečić, članica
Janko Krstović, član
Nemanja Marić, član
Slađana Gošović, članica
Andrijana Milović, članica
Marinko Purić, član.

Centar za realizaciju kampanje: organizuje realizaciju ciljne, predizborne i izborne kampanje na zahtjev organa Demokratske Crne Gore; pomaže organima Demokratske Crne Gore na svim nivoima organizovanja prilikom realizacije kampanje; daje predloge i sugestije licima odgovornim za planiranje i realizaciju kampanje u vezi sa akcijama koje realizuje Demokratska Crna Gora; analizira rezultate realizacije izborne kampanje na konkretnom mjesnom području; vrši druge poslove koje mu odredi Glavni odbor i Predsjednik Mladih Demokrata.

Centar za lokalnu saradnju, kojeg čine:

Nikola Perović, šef Centra
Marko Janketić, zamjenik
Petar Brajković, član
Janko Stavljenić, član
Danilo Ralević, član
Jovica Jokić, član
Ognjen Mušikić, član
Đorđe Zenović, član
Stefan Popović, član
Aleksandar Kalezić, član
Danijel Krsmanović, član
Milan Bošković, član
Boško Milošević, član
Kristina Bijelić, članica
Vuk Bojat, član
Ivana Mićović, članica
Aleksandra Lalatović, članica
Danica Pejović, članica
Milovan Peković, član
Ersin Rastoder , član
Marko Vuković, član
Nikola Jokić, član
Radovan Anđelić, član
Sonja Radunović, članica
Dušan Kaluđerović, član
Mladen Radinović, član
Nemanja Marić, član
Nikola Stijepović, član
Savo Kažić, član
Nikola Marković, član
Milica Istijanović, član
Boris Bubanja, član
Darko Šljivančanin, član.

Centar za lokalnu saradnju: koordinira rad i podstiče saradnju između organizacija Mladih Demokrata na lokalnom nivou; pomaže opštinskim odborima Demokratske Crne Gore prilikom organizacije izbornih konvencija, promotivnih skupova, okruglih stolova, tribina, i dr; daje preporuke lokalnim ograncima Mladih Demokrata u vezi sa načinom organizovanja i djelovanja Mladih Demokrata na lokalnom nivou; inicira oblike saradnje i povezivanja Mladih Demokrata na lokalnom nivou sa drugim organima Demokratske Crne Gore; vrši i druge poslove koje mu odredi Glavni odbor i Predsjednik Mladih Demokrata.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22