Kongres

Kongres
Kongres

Kongres je najviši organ Demokratske Crne Gore.

Kongres sačinjavaju izabrani delegati opštinskih organizacija, organizacije Glavnog grada i Prijestonice, organizacije gradskih opština, kao i članovi Glavnog odbora koji imaju sva prava kao i izabrani delegati.

Članovi Glavnog odbora nemaju pravo odlučivanja o izvještaju o radu Glavnog odbora i o njihovoj razrješnici.

Kongres može biti redovan i vanredan.

Redovni kongres se saziva i održava jednom u četiri godine.

Redovni kongres saziva Glavni odbor ili predsjednik Demokratske Crne Gore, svojom odlukom.

Kada redovni Kongres saziva Predsjednik Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres u pogledu broja delegata na Kongresu.

Organ koji saziva Kongres dužan je da Odluku o sazivanju redovnog Kongresa i odluke o kriterijumima za izbor delegata, članova Glavnog odbora, Predsjednika i drugih organa koje bira Kongres donese najkasnije 90 dana prije dana održavanja Kongresa.

Vanredni kongres saziva Glavni odbor ili Predsjednik Demokrata na zahjtev predsjednika Demokratske Crne Gore, 2/3 članova Glavnog odbora, najmanje 1/2 opštinskih odbora.

Vanredni Kongres saziva Glavni odbor kada predsjedniku Demokratske Crne Gore prestane funkcija zbog podnošenja ostavke ili smrti.

Vanredni kongres se saziva u roku od 15 dana od dana ispunjenja uslova za njegovo održavanje, s tim što se odgovarajuće pretkongresne odluke moraju donijeti najkasnije 60 dana prije dana održavanja Kongresa.

U slučaju kada vanredni Kongres saziva Glavni odbor pretkongresne odluke donosi Glavni odbor.

Kada vanredni Kongres saziva Predsjednik Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres.


Kongres:

 • odlučuje o svim pitanjima od interesa za Demokratsku Crnu Goru;
 • donosi Program i Statut, usvaja njihove izmjene i dopune;
 • donosi strategije, odluke, deklaracije, preporuke i ostala dokumenta Kongresa;
 • utvrđuje politiku Demokrata;
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Predsjednika i Glavnog odbora Demokratske Crne Gore u periodu između dva Kongresa;
 • bira i razrješava Glavni odbor i predsjednika Demokrata;
 • bira i razrješava predsjednika i članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 • na predlog Glavnog odbora donosi odluku o prestanku rada Demokratske Crne Gore i odluku o spajanju Demokrata sa drugom ili drugim političkim strankama ili drugim organizacijama u novu stranku ili drugu organizaciju;
 • u slučaju donošenja odluku o prestanku rada Demokrata, donosi odluku o imovini Demokratske Crne Gore;
 • razmatra ostala pitanja o radu i djelovanju Demokratske Crne Gore;
 • donosi poslovnik o svom radu, pravila o načinu izbora predsjednika Demokratske Crne Gore i druga akta Kongresa.

Kongres može punovažno odlučivati ako Kongresu prisustvuje većina od ukupnog broja delegata.

Kongres donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluku o prestanku rada Demokratske Crne Gore i odluku o njenom spajanju sa drugim političkim strankama ili drugim organizacijama, Kongres donosi 2/3 većinom glasova ukupnog broja delegata na Kongresu.

Odluke o programskim i statutarnim pitanjima i odluku o izboru predsjednika Demokratske Crne Gore, Kongres donosi većinom glasova ukupnog broja delegata na Kongresu.

 

PRVI KONGRES DEMOKRATA

 

 
Drugi Kongres Demokrata

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]